VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Predávajúcim je spoločnosť MM Brown Sp. z o.o. se sídlom na ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Poznani, Oddiel : XXI , Vložka číslo : 0000671307, IČO: 300797727 , DIČ: PL 7822424244 , tel. +421 2/333 310 31, e-mail: info@chocolissimo.sk (ďalej len predávajúci).

2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

3. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

4. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho chocolissimo.sk a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

5. MM Brown Sp. z o.o. sa zaoberá predajom produktov dennej spotreby a inných, ale taktiež sa zaoberá predajom v podobe zásielok na území Slovenska, ale taktiež krajov EÚ.

6. Vzhľadom na špecifikáciu produktov, MM Brown Sp. z o.o. má právo neprijať realizáciu objednávky mimo územia Slovenska, ak z okolnosti vyplýva, že s prihliadnutím na značnú vzdialenosť miesta bydliska alebo kancelárie objednávajúceho, existuje veľká pravdepodobnosť poškodenia alebo pokazenia tovaru.

7. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

OBJEDNÁVANIE

1. Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho na adrese www.chocolissimo.sk.

2. Predavajúci pripúšťa možnosť prijatia objednávky prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.

3. Objednávajúca osoba uvádza, že má plnú spôsobilosť na právne úkony v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

4. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

6. Objednávajúci môže odstúpiť od objednávky ešte pred tým, ako ona zostane zrealizovaná. Predávajúci pripúšťa možnosť anulovania prijatej objednávky len vtedy, ak objednávka nezostala ešte odoslaná a je na etape realizácie s možnosťou jej odrieknutia.

7. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške v termínu do 14 dni , alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

8. Predajca MM Brown Sp. z o.o. si vyhradzuje právo odoprieť realizácii objednávky bez uvedenia dôvodu, o čom bude kupujúci okamžite informovaný.

9. Štandardný termín dokončenia objednávky je 24 až 48 hodín od momentu pripísania sumy na účet predávajúceho, od autorizácií transakcie v prípade elektronickéj platby.

10. Zľavové kódy sa nespájajú s inými akciami, len v tom prípade, keď to pravidlá danej akcie umožňujú.

11. Pripomienky pridané cez objednávajúceho v poli „komentár“, predávajúci sa ich bude snažiť zrealizovať v rámci možností – nie sú však považované ako záruka predávajúceho voči kupujúcemu, a nemajú vplyv na prvotnú realizáciu objednávky vytvorenou kupujúcim.

12. Kupujúci, ktorý objednáva produkt ChocoTelegram, ChocoPostcard, prianie s venovaním, personalizáciu prostredníctvom gravírovania alebo akékoľvek iné služby poskytované firmou MM Brown Sp. z o.o. v rámci ktorých sú využívané všetky grafické podklady, predovšetkým obrazy, texty alebo iný obsah či iná forma personalizácie výrobku dodané kupujúcim, kupujúci zaručuje a vyhlasuje, že využitie dodaných materiálov nenarúša práva tretích osôb. Predovšetkým práva autorské, priemyselné alebo osobnostné. MM Brown Sp. z o.o. nenesie v žiadnej miere zodpovednosť za materiály a obsah dodaný kupujúcim a všetky nároky vyplývajúce z ich používania počas realizácie objednávky budú nárokované na kupujúcim.

13. Internetový systém je určený pre klientov potvrdzujúcich objednávky našich produktov do 10 kusov – s objednávkami v množstve nad 10 kusov sa prosím telefonicky obráťte na Firmový úsek obsluhy.

14. Zákaznik objednávajúci produkt ChocoPostcard súhlasi s plnými právami pri používaní fotografie, ktorú posiela, a že poslané materiály nenarúšajú práva inných osôb. Všetky nároky vyplývajúce z použitia poslanej fotografie, sú viazané na osobu, ktorá posiela fotografiu na účel realizácie objednávky.

15. Štandardné produkty disponujú grafickými znakmi producenta, gravírované prvky, nálepky a iné ozdobné prvky, ktoré môžu byť viditeľné na ukážkových fotografiách. Farby použité na fotografiách sa nemusia v skutočnosti zhodovať s tými vytlačenými alebo s tými na prezentácií monitoru počítača. Prosíme uistite sa, či každá časť produktu spĺňa vaše očakávania – informácie o produktoch môžete získať telefonicky alebo na e-mailovej adrese: info@chocolissimo.sk.

16. Zásielky do nemocníc, hotelov, veľkých firiem, bánk, verejných administratívnych úradov sú doručované na recepciu alebo sekretariát.

17. Predajca nenesie v žiadnej miere zodpovednosť za osobné údaje tretích osôb (odberateľov objednávok) poskytnute objednávajúcim. Všetky prípadné nároky súvisiace s poskytnutím údajov budú nárokované na objednávajúcim.

CENY

1. Predávajúci je platcom DPH.

2. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Cena je viditeľná priamo v objednávke. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

PLATBY

1. Zľava na základe zľavových kupónov sa týka len produktov a nekombinuje sa s inými zľavami (len v tom prípade, keď to pravidlá danej akcie umožňujú).

2. Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

  • prevodným príkazom zo svojho účtu,

  • priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

  • kreditnou kartou

  • platobným systémom PayPal

  • bankovým prevodom - prostredníctvom systému PayPal

3. Platba je možná iba v EUR.

DODACIE PODMIENKY

1. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.

2. Ku každej objednávke sa prirátavajú náklady zásielky, ktoré na území Slovenska vychádzajú 4,7 Eur.

3. Vyslanie objednávky prebieha počas všetkýc pracovných dní od pondelku do piatku. Hodiny doručenia zásielok regulujú pravidlá interných kuriérskych spoločností.

4. Kuriérska firma zaručuje vždy dva pokusy o doručenie zásielky v prípade neprítomnosti adresáta, pričom zanecháva avízo s prosbou o skontaktovanie sa. Objednávky vysielané na adresy fírm môžu zostať doručené na recepciu alebo sekretariát (nie sú to doručenia do vlastných rúk).

5. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu poplatkov za zásielku, odvolávania akcií alebo zavádza ich zmeny. Zmeny sa netýkajú objednávok, ktoré už boli prijaté na realizáciu.

DORUČENIE TOVARU

1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru kuriérskou službou.

2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

3. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

4. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 1 týchto Obchodných podmienok, je povinný: a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí, b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

3. Po splnení podmienok podľa bodov 1 až 3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný: a) prevziať tovar naspäť, b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

4. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 1 až 3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

5. Vrátiť nemožno produkty ktoré majú tie vlastnosti, ktoré si zakazník určil v objednávke alebo sú úzko zviazané s jeho osobou, ktoré vzhľadom na ich povahu nemožno vrátiť alebo predmet podlieha rýchlej skaze.

6. Predajca neprijíma žiadne zásielky a vrátenie tovaru po jeho prevzatí na pošte alebo iným prevzatím.

7. MM Brown Sp. z o.o. nesie zodpovednosť za objednaný produkt do výšky jeho ceny.

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

2. Produkty z čokolády sú od prirodzenosti krehké a okrem mnohých opatrení vo vnútornom balení, ako aj kartóna, v ktorom sú vysielané, môžu s vzhľadom na druh dopravy (poštovné + balné, kuriérska zásielka) byť pomrvené alebo polámané, čo však samozrejme neznižuje ich hodnotu a chuť. Takéto čokoládky sa však nemusia páčiť objednávajúcemu. Prosíme vziať túto možnosť na vedomie pred vznikom objednávky.

3. Reklamácia by mala byť zložená v písomnej forme na adresu: MM Brown Sp. z o.o., ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu: reklamacie@chocolissimo.sk. Neprijímame zásielky vyslané po ich prebratiu. Reklamácie sú riešené do 14 dní od ich obdržania. V prípade oprávnenia tovar bude vymenený za plnohodnotný, a ak to nebude možné, bude vrátená zaplatená suma.

4. V prípade vrátenia objednávky odosielateľovi (MM Brown Sp. z o.o.) z dôvodu zle podanej alebo neúplnej adresy doručenia, z dôvodu neprijatia zásielky adresátom alebo neodobratie zásielky v stanovenom termíne, náklady ďalšej možnej zásielky hradí odberateľ , ako taktiež náklady za vrátenie objednávky. Nezaplatené alebo neodobrané produkty budú skonfiškované v termíne siedmych dní od vrátenia do skladu kuriéra, pošty alebo MM Brown Sp. z o.o.

ZÁRUKA SVIEŽOSTI

1. Čokoládky a pralinky nachádzajúce sa v setoch sú pripravené podľa tradičných receptúr, neobsahujú škodlivé povolené potravinárske látky predĺžajúce trvanlivosť. Po opustení našej firmy sú vždy kontrolované či sú svieže.

2. Prihliadnutím na fakt, že vysoká teplota a vlhkosť majú vplyv na naturálne čokoládové výrobky, treba starostlivo dohliadnúť na spôsob skladovania čokoládových produktov, uvedený na etiketách umiestnených na baleniu. Ďalšie informácie sú dostupné v základke Zaručenie sviežosti.

3. Vzhľadom na najčastejšie podmienky prostredia, ale aj fakty a skúsenosti predajcu, doba použiteľnosti jednotlivých výrobkov vychádza:

 •  čokoládky vo všetkých setoch: minimálne 5 týždňov

 • ostatné produkty: minimálne 6 týždňov

 • v prípade produtkov dostupných v kategórii AKCIE/PRÍLEŽITOSTI doba použiteľnosti vychádza minimálne 2 týždne

 • čokoládové telegramy minimálne 6 mesiacov, ak neobsahujú čokolády s potlačou - čokolády s potlačou majú dobu použiteľnosti 2 mesiace

VZORY A UKÁŽKY

1. Zasielané ukážky alebo vzory produktov slúžia len ako náhľad a nie sú základom pri uzatváraní objednávky.

2. Predajca neakceptuje podanie sťažností na technickej báze (farby, rozdielnosť, atď.) tovarov, ktoré vychádzajú z rôznych nastavení monitoru počítača. Predajca nevymieňa takýto zakúpený tovar.

3. MM Brown Sp. z o.o. si vyhradzuje právo na zmenu bez upozornenia pri materiáloch použitých pri balení, ako aj ich vzorov a farieb. Hlavný znak produktu, ktorý patrí k názvu produktu, ktoreho MM Brown Sp. z o.o. nesmie zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, je hmotnostný obsah praliniek a čokolády v obaloch. Zmena obalu nie je dôvodom na reklamáciu alebo vrátenie tovaru.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správcom osobných údajov je MM Brown Sp. z o.o. so sídlom v Poznani (61-324), ul. Ostrowska 582.

2. Vo veciach súvisiacich s Vašimi údajmi kontaktujte pracovníka ochrany údajov, e-mail info@chocolissimo.sk.

3. Osobné údaje spracovávané na úspešné splnenie zmluvy v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov čl. 6 ods. 1 bod: a, b, c.

4. Osobné údaje spracovávané na marketingové a referenčné účely sú zhromažďované a spracovávané v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov čl. 6 ods. 1 bod: a) za účelom plnenia štatutárnych cieľov obchodnej činnosti spoločnosti, realizovanie reklamných a propagačných kampaní v súlade s bezpečnosti údajov, ktoré sú uvedené v nariadení.

5. Údaje môžu byť sprístupnená ďalším subjektom na riadneho vykonania objednávky.

6. Máte právo prístupu k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenia spracovania.

7. Máte právo k námietkovému oznámeniu proti ďalšiemu spracovaniu a v prípade súhlasu so spracovaním údajov máte právo tento súhlas stiahnuť. Využitie práva na stiahnutie súhlasu nemá vplyv na spracovanie údajov, ktoré prebehlo až do stiahnutia súhlasu.

8. Máte tiež právo na prenos údajov.

9. Máte právo podať sťažnosť dozornému úradu.

10. Údaje tretích strán poskytnuté Zákazníkom (Príjemcovia objednávky) sú spracovávané iba na účely realizácie objednávky zadanej Zákazníkom.

11. MM Brown Sp. z o.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku sprístupnený zo strany zákazníka tretím stranám přśtupových hesiel, prístupy k prihláseniu e-mailových účtov, odkazov k sledovanie procesu realizácie zmluvy a ďalších neverejných údajov prevedených za účelom plnenia zmluvy, alebo v prípade, že tretia strana vstúpila do vlastníctvo týchto údajov nezákonne (krádež osobných údajov, hackovanie informačných systémov, vlámanie do e-mailového účtu). MM Brown Sp. z o.o. sa zaväzuje starostlivo ukladať a zabezpečovať osobné údaje a neposkytovať takéto údaje tretím osobám bez súhlasu Zákazníka.

ZÁVĚREČNÉ INFORMÁCIE

1. Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín Kvetná 7, 911 42 Trenčín a Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, tieto zmeny sa netýkajú už prijatých objednávok.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2015

Držte krok s našimi novinkami a budete pripravení na každú príležitosť!
Nájdete nás aj na týchto stránkach:
Kontakt
Pon. - Pia. 8:00 - 15:00
Zákaznické centrum: 

E-mail: info@chocolissimo.sk

Obsluha firemných klientov:
E-mail: b2b@chocolissimo.sk

Víac informacií

Radi Vám pomôžeme.​
Máte otázku ohľadom produktu alebo doručenia?
Chcte zistiť stav vašej objednávky?

Pošlite správu


Copyright © 2014-2024. E-commerce by best.net